Szukaj

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:


 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przybywać na nie punktualnie, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie;
 2. przestrzegać zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, zdrowie i higieniczny rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych;
 4. zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie z normami przyjętymi w szkolnej społeczności;
 5. szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
 6. szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 7. poinformować o przypadkach przemocy, działaniach agresywnych oraz innych patologicznych przypadkach zaistniałych podczas pobytu w szkole;
 8. szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz społeczności szkolnej. W przypadku, gdy umyślnie zniszczy on sprzęt szkolny, pomoce naukowe, cudzą własność itp., jego rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody lub naprawy;
 9. szanować symbole narodowe i szkolne;
 10. dbać o honor i tradycje szkoły;
 11. przebywać na terenie szkoły od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć. Po zakończonych zajęciach uczeń nie powinien pozostawać na terenie szkoły;
 12. nie opuszczać sali lekcyjnej w trakcie prowadzenia zajęć bez zezwolenia nauczyciela;
 13. nie przebywać w sali lekcyjnej (sali gimnastycznej) w czasie przerw;
 14. dbać o staranny, estetyczny i czysty wygląd (nie farbuje włosów, nie maluje twarzy i paznokci, nie odsłania brzucha i pleców), strojem i ozdobami nie demonstruje przynależności do subkultur młodzieżowych, ani sympatii do klubów sportowych;
 15. noszenia stroju galowego w czasie
  a. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
  b. reprezentowania szkoły na zewnątrz;
  c. imprez okolicznościowych określonych decyzją dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub klasy;
 16. zmienić w szatni obuwie po wejściu do szkoły i zostawić w niej okrycie wierzchnie;
 17. podporządkować się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
 18. zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń komunikacyjnych i rejestrujących dźwięk lub obraz na terenie szkoły. W przypadku, gdy uczeń złamie zakaz, każdy nauczyciel ma prawo odebrać mu telefon (lub inne urządzenie) i oddać go dyrektorowi szkoły. Jeśli uczniowi zdarzy się to po raz pierwszy zostaną mu wpisane punkty ujemne z zachowania. W przypadku kolejnego złamania regulaminu szkoły, telefon (lub inne urządzenie) będzie mógł odebrać rodzic u dyrektora szkoły. Uczeń może przynieść do szkoły aparat fotograficzny i korzystać z niego podczas uroczystości szkolnych;
 19. za wartościowe rzeczy przynoszone przez ucznia do szkoły (np.: walkmany, aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD, mp3, mp4, biżuterię itp.) szkoła nie odpowiada;
 20. korzystać z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów;
 21. posiadać aktualną legitymację szkolną oraz zeszyt do korespondencji z rodzicami;
 22. oddać rzeczy znalezione do wychowawcy;
 23. zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu lub deprawujących innych oraz zachęcania lub umożliwiania innym korzystania z nałogów.