Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.sprzepiennikm.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:
  • Czytelne menu w górnej części
  • czytelnie wyświetlana strona w aplikacji telefonu
  • podwyższony kontrast
  • podświetlane linki
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: Deklaracje sporządzono dnia 01-09-2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Witek e-mail: kwitek@sprzepiennikm.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sprzepm@op.pl telefon: 14 6516625
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową ( lub podstronę) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Do budynku szkoły prowadzi wejście znajdujące się po prawej stronie szkoły , prowadzi do niego podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Na terenie szkoły występują miejsca parkingowe z wydzielonym stanowiskiem dla osoby niepełnosprawnej.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. Budynek szkoły jest parterowy. Przez całą długość budynku przebiega szeroki korytarz.
5. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Szukaj